Kierunek studiów - Turystyka Na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Wydziale Nauk Humanistycznych UŚ

Proponowane tematy prac licencjackich/obszary tematyczne

Atrakcyjność turystyczna wybranego obszaru

Elementy wpływające na atrakcyjność turystyczną/ rozwoju turystyki w regionie....

Potencjał turystyczny wybranego obszaru

Stan i możliwości rozwoju turystyki wybranego obszaru

Rodzaje turystyki i możliwości ich rozwoju na wybranym obszarze

Kierunki rozwoju turystyki wybranego obszaru

Regiony turystyczne

Wybrane atrakcje turystyczne

Turystyka w ....

Zagospodarowanie turystyczne wybranego obszaru

Walory/atrakcje turystyczne wybranego obszaru

Wpływ turystyki na środowisko

Analiza porównawcza atrakcyjności turystycznej/zagospodarowania turystycznego/ruchu turystycznego wybranych obszarów

Usługi hotelarskie

Marketing w turystyce

Turystyka jako czynnik przemian społecznych/ ekonomicznych/ kulturowych/ przyrodniczych

 

 

Prace magisterskie

Proponowane tematy prac magisterskich/obszary tematyczne na specjalności Gospodarka Turystyczna

Zamiany w zagospodarowaniu przestrzennym (miasta X, regionu Y, wyspy Z, itp.) spowodowane rozwojem turystyki.

Ocena wpływu zagospodarowania i ruchu turystycznego na środowisko geograficzne i krajobraz kulturowy (miasta X, regionu Y, wyspy Z, itp.).

Zmiany użytkowania terenu w wybranym parku krajobrazowym spowodowane rozwojem zagospodarowania i ruchu turystycznego.

Gospodarka turystyczna w małych i wielkich miastach Polski (Europy, świata) – analiza porównawcza.

Ocena atrakcyjności krajobrazu wybranego regionu na potrzeby turystyki.

Analiza porównawcza potencjału turystycznego i perspektyw rozwoju dwóch regionów (Polski, Europy, świata).

Wielkie rynki turystyczne świata – analiza potencjału, zagrożeń, perspektyw rozwoju.

Opracowanie modelu oceny jakości krajobrazu na potrzeby turystyki.

Zasady finansowanie przedsięwzięć turystycznych ze środków Unii Europejskiej.

Promocja i reklama w turystyce.

 

Proponowane tematy prac magisterskich/obszary tematyczne na specjalności Turystyka Międzynarodowa

Turystyka kwalifikowana (nurkowa, speleologiczna, sakralna, górska, narciarska, rafting, canioning, paralotniarstwo, wspinaczka, alpinizm itp. ), jej osobliwości i rozwój na przykładzie wybranego obszaru.

Turystyka uzdrowiskowa i rekreacja, jej osobliwości i rozwój na przykładzie wybranego obszaru.

Turystyka kulturowa: zagadnienia problemowe i porównawcze (na wybranych przykładach).

Kompleksowa ocena potencjału turystycznego wybranego obszaru (w kraju czy za granicą).

Funkcja turystyczna dużego miasta europejskiego w ujęciu kompleksowym (na poszczególnych przykładach).

Specyfika i organizacja turystyki na obszarach państw UE (charakterystyka na wybranych przykładach).

Parki narodowe a turystyka: zagadnienia problemowe i porównawcze (na wybranych przykładach).

Regionalna specyfika, problemy i perspektywy rozwoju turystyki wybranego obszaru (w kraju lub za granicą).

Krajowy i międzynarodowy ruch turystyczny: zagadnienia problemowe i porównawcze (na wybranych przykładach).

Charakterystyka porównawcza rozwoju turystyki w regionach o wspólnych cechach przyrodniczych czy kulturowych.

Turystyka w obrębie obiektów i obszarów z listy Światowego dziedzictwa UNESCO (zagadnienia problemowe i porównawcze).