Kierunek studiów - Turystyka Na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Wydziale Nauk Humanistycznych UŚ

  dr hab. Sławomir Pytel, prof. UŚ


 e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

WYKSZTAŁCENIE

1997 - licencjat geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Temat pracy licencjackiej: „Walory turystyczne okolic Dębicy”

2001 - licencjat zarządzanie i marketing, Akademia Świętokrzyska w Kielcach

1999 - magister geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Temat pracy magisterskiej: „Podziały regionalne Polski”

2005 - doktor nauk o ziemi, Uniwersytet Śląski
Temat rozprawy doktorskiej: „Uwarunkowania migracji ludności w obszarach przygranicznych na przykładnie powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego”

2009 - studia podyplomowe z filozofii, Akademia Polonijna w Częstochowie

2012 - kurs „Zastosowanie platformy e-lerningowej Moodle w nauczaniu zdalnym”. Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

2019 - doktor habilitowany nauk o ziemi, Uniwersytet Śląski, Temat rozprawy habilitacyjnej: „Migracje emerytów w Polsce – czynniki, kierunki, konsekwencje"

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY

Wykaz najnowszych publikacji:

Pytel S., Kiniorska I. 2019, The socioeconomic status of polish pensioners before and after migration. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 5(344), s.67-84. DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6018.344.05

Pytel S., 2019, Suburban landscapes as housing space for pensioners [in:] Dissertations of Cultural Landscape Commission, No. 41 (1) 2019, 43–56, DOI 10.30450/201903, s.43-55

Markiewicz-Patkowska, J., Pytel, S., Oleśniewicz, P., Widawski, K. 2019. Modern senior tourism in the context of young people tourist activity in Poland. Folia Geographica, PU Presov Vol. 61., No. 1 ISSN: 1336-6157 (hard copy), ISSN 2454-1001

Markiewicz-Patkowska J., Oleśniewicz P., Pytel S., Widawski K., 2019. Wpływ zmian sytuacji ekonomicznej na jakość życia - aktywność turystyczna społeczeństwa polskich seniorów nowej generacji na tle krajów europejskich. W: Edukacja całożyciowa - wybrane obszary/red. nauk. Anna Karpińska, Alina Szwarc, Walentyna Wróblewska, s. 120-138, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, p-ISBN: 978-83-8019-910-1.

Markiewicz-Patkowska, J., Pytel, S., Oleśniewicz, P., Widawski, K. 2019, Three-dimensional photography as a new technique to make didactic presentations more attractive. Information Technologies and Learning Tools, Vol 69, 1. Doi: 10.33407/itlt.v69i1.2720 [pobierz artykuł]

Pytel S., Rahmonov O., 2018. Migration processes and the underlying reasons: A study on pensioner migrants in Poland, Journal: Population, Space and Place, Volume 25, Issue 3 DOI: 10.1002/psp.219

Pytel S., 2018, Population migrations in a polycentric conurbation, 4TH International Scientific Conference, Geobalcanica, Macedonia.

Ruman M., Olkowska E., Pytel S., Polkowska Ż, 2018, Surfactants in Klodnica river (Katowice, Poland). Part II. Quaternary ammonium compounds, ECOL CHEM ENG S. 2018;25(2):229-242, DOI: 10.1515/eces-2018-0015

Markiewicz-Patkowska J., Pytel S., Oleśniewicz P., Widawski K., 2018, Trendy w aktywności turystycznej seniorów społeczeństwa Baby-boomer, Gospodarka Rynek, Edukacja, Vol.19. nr 2. s.25- 31

Markiewicz-Patkowska J., Pytel S., Oleśniewicz P., Widawski K., 2018, Pedagogy of tourism as an opportunity to avoid threats lurking for children in the 21st century, Pedagogy, Humanitas University, Research Papers 17/2018 s.285-295

Pytel S., 2018, International migrations of Polish pensioners in the light of the cumulative causation theory, FOLIA GEOGRAPHICA 2018, 60/1, UNIPO Slowacja

Markiewicz-Patkowska, J., Pytel, S., Widawski, K., Oleśniewicz, P., 2018. Turystyka senioralna w kontekście sytuacji materialnej polskich emerytów. Ekonomiczne Problemy Turystyki, (2), 99-106.

Pytel S., Szkup R.,2018, Kształceniowa funkcja wyjazdów turystycznych seniorów i młodzieży, Ekonomiczne Problemy Turystyki, EPT 2 (42) Szczecin, DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-12 s. 115–123

Pytel S., 2017, The influence of migrations on the suburbs of large cities in Poland, Studia Miejskie tom 28 Nr DOI: 10.25167/sm2017.028.08 s. 121-147

Markiewicz-Patkowska J., Pytel S., Oleśniewicz P., Widawski K. 2017, The 21st Century Trends in Senior Tourism Development Among the Baby Boomer Generation, International Conference on Tourism, Dynamics and Trends, Proceedings Book, Seville, Spain s. 280-299

Pytel S., 2017, Migracje wewnętrze ludności w województwie śląskim, red. J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska [w:] Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, s. 155-168

Pytel S., 2017, Migracje emerytów w Polsce – czynniki, kierunki, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Pytel S., 2017, Kierunki migracji emerytów w Polsce, Folia Oeconomica, Acta Universitas Lodzensis 2(328) s. 135-150

Ociepka A., Pytel S., 2016, Aktywność turystyczna seniorów w Polsce, [w:] Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 2 (34), Szczecin str. 83-93 [pobierz artykuł]

Szkup R., Pytel S., 2016, Rodzinne ogródki działkowe (ROD) w przestrzeni dużego miasta. Przykład Łodzi, [w:] Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Przestrzeń i tożsamość, okolica i otoczenie – z badań nad krajobrazem kulturowym, nr 32, Sosnowiec str. 109- 124 [pobierz artykuł]

Chmielewska M., Lamparska M., Pytel S., Jurek K., 2016, Zagłębiowskie osiedla patronackie - projekt szlaku turystycznego, Będzin str. 1-76 p.20

Zuzańska-Żyśko E., Pytel S., Koman W., 2016: Suburbanization in Postindustrial Area. Case Study of The Silesia Metropolitan Region [in:] Book of Proceedings. 4th International Geography Symposium - GEOMED 2016, (eds.) R.Efe, I.Cürebal, L. Lévai, Kemer-Antalya, Turkey, s.785-799.

Kiniorska I., Pytel S., 2016, Funkcjonowanie klastrów turystycznych w woj. śląskim, [w:] W. Kamińska, M. Wilk-Grzywna (red.), Miejsce turystyki wiejskiej we współczesnej gospodarce, Studia KPZK PAN, t. CLXXII, s. 175-184.

Pytel S., 2014: Osiedla mieszkaniowe dla seniorów w przestrzeni miast, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 25: 155-165. [pobierz artykuł]

Duś E., Jania J., Jankowski J., Leszkiewicz J., Pełka-Gościniak J., Petryszyn J.,Pytel S., 2014: Polska Północna, Pobrzeże Szczecińskie, Przewodnik do ćwiczeń terenowych, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec 2014 - 20 pkt.

Pytel S., 2014: Atrakcyjność turystyczna miejsc migracji seniorów z województwa śląskiego; Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 805, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr1, Szczecin - 9 pkt. pobierz artykuł

Ślesak B., Absalon D.,Pytel S., 2014: Potential of tourism and recreational postindustrial city (Radzionków GIS-based case study), International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2014 (ICCMSE 2014) – 10 pkt. pobierz artykuł

Szromek A., Pytel S., 2014: Sprawność obsługi internetowej polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych; Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja I Zarządzanie Z. 71 – 9 pkt. pobierz artykuł

Pytel S., Szkup R., 2014: Rola atrakcyjności przyrodniczej w migracjach seniorów (na przykładzie województwa śląskiego) [w:] „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej Zeszyt 5, PTG Oddział Katowicki, red. S. Sitek, Sosnowiec– 4 pkt.

Szkup R., Pytel S., 2014: Zastosowanie modelu drzewa klasyfikacyjnego CART w badaniach społeczno-geograficznych [w:] „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej Zeszyt 5, PTG Oddział Katowicki, red. S. Sitek, Sosnowiec– 4 pkt.

Runge A., Pytel S., 2014: Rynek pracy a oferta edukacyjna z Zagłębiu Dąbrowskim, Edukacja i Gospodarka w Kontekście Procesów Globalizacji (red.): W. Kojs, R. Kojs, E. Rostańska, K. Wójcik, Dąbrowa Górnicza, Wydaw. WSB – 4 pkt.

Pukowiec K., Pytel S., 2013: Typologia i waloryzacja małych form architektury sakralnej w krajobrazie ziemi wodzisławskiej. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 21: 103-113, 5 pkt. [pobierz artykuł]

Pytel S., Runge A., 2013: Rynek pracy a oferta edukacyjna z Zagłębiu Dąbrowskim, Edukacja i Gospodarka w Kontekście Procesów Globalizacji (red.): W. Kojs, R. Kojs, E. Rostańska, K. Wójcik, Dąbrowa Górnicza, Wydaw. WSB – 4pkt.

Czech K., Pytel S., Jankowski G., 2013: Finansowane ze środków unijnych projekty rewitalizacji przestrzeni nadrzecznych i ich znaczenie dla turystyki i rekreacji - wybrane przykłady [w]: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 2, Tom II Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin – 9 pkt. [pobierz artykuł]

Pytel S., Jankowski G., 2013: Wpływ migracji osób starszych na rynek pracy w obszarach atrakcyjnych turystycznie w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 304, Gospodarka turystyczna w regionie, Red. A. Rapacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu s. 262 – 7 pkt.

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie rybnickim, Sosnowiec - 20 pkt. [pobierz]

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie częstochowskim, Sosnowiec - 20 pkt.[pobierz]

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w subregionie centralnym województwa śląskiego, Sosnowiec - 20 pkt. [pobierz]

Kłosowski F, Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie bielskim, Sosnowiec - 20 pkt. [pobierz]

Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T, Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko, 2013, Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL, Sosnowiec - 20 pkt.

Sitek S., Pytel S., 2012 Przemiany społeczno-gospodarcze polskich gmin granicznych, Studia Miejskie, Opole, red. J. Słodczyk, E. Szafranek s. 121-132. [pobierz artykuł]

Nitkiewicz-Jankowska A., Pytel S., 2012, Turystyka Motywacyjna - materiały dydaktyczne dla studentów, Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie, Pruszków

Pytel S., Nitkiewicz-Jankowska A. 2012, Turystyka Biznesowa - materiały dydaktyczne dla studentów, Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie, Pruszków

Pytel S., Nitkiewicz-Jankowska A., Jankowski G.,2012, Rola organizacji pozarządowych w promowaniu turystyki na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Casus „Mea Urbs” [w:] Rola Organizacji Pozarządowych w Rozwoju i Promocji Turystyki, Red. Sawicki B., Nizioł A., Obodyński M.,Rzeszów,s.147-156

Pytel S., Sitek S., 2012, Baza noclegowa oraz walory przyrodnicze jako determinanty typu klienta produktu turystycznego na przykładzie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. [w:] Popyt turystyczny. Konsumpcja- segmentacja-rynki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 699 Ekonomiczne Problemy Usług nr 84 red. Jacek Buko s.369-380. [pobierz artykuł]

Pytel S. Szromek A.R., 2012, Charakterystyka ruchu turystycznego jako miara rozwoju popytu turystycznego - przykład ruchu turystycznego wybranych parków krajobrazowych. [w:] Popyt turystyczny. Konsumpcja- segmentacja-rynki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 699 Ekonomiczne Problemy Usług nr 84 red. Jacek Buko s.109-122. [pobierz artykuł]

Pytel S. (i inni), 2011: Motywacje-Biznes-Sukces. Programy przedmiotów na specjalizacji Turystyka Motywacyjna. (red.) R. Szkup, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT, Pruszków

Pytel S., Nitkiewicz-Jankowska A., 2011, Metody badań ruchu turystycznego, [w:] Zeszyty Naukowe nr 46, Zeszyt Naukowy Katedry Geografii i Ekorozwoju, red. A.T. Jankowski, A. Nitkiewicz-Jankowska, G. Jankowski, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2011, s. 17-29.

Pytel S. (i inni), 2011: Motywacje-Biznes-Sukces. Programy przedmiotów na specjalizacji Turystyka Motywacyjna. (red.) R. Szkup, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT, Pruszków

Pytel S., Myga-Piątek U., 2011, Propozycja typologii walorów turystycznych województwa śląskiego [w:] Zeszyty Naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Umiejętności, Seria Turystyka i Rekreacja,red. W. Andrejczuk, Zeszyt nr 4 Żywiec, s.100-109

Pytel S., Stobińska H., 2011, Ruch turystyczny na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego [w:] Zeszyty Naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Umiejętności, Seria Turystyka i Rekreacja, red. W. Andrejczuk, Zeszyt nr 4 Żywiec, s.87-99

Pytel S., Sitek S., 2011, Analiza podobieństw gmin turystycznych południowej części woj. śląskiego. [w:] Gospodarka turystyczna w regionie, Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., Kiniorska I., 2011, Motywy pielgrzymek do najważniejszych sanktuariów w Polsce, Turystyka Religijna, Zagadnienia Interdyscyplinarne, Ekonomiczne Problemy Usług nr 65, Zeszyty Naukowe nr 647, Szczecin s.59-70. [pobierz artykuł]

Pytel S., 2010, Rola turystyki kulturowej w rozwoju gmin województwa śląskiego, [w:] Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 14 s.273-282. [pobierz artykuł]

Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., I. Kiniorska, 2010, Potencjał ludnościowy obszarów wiejskich regionu Gór Świętokrzyskich [w:] red. I.Kiniorska, E.Pałka, Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, PTG, s.97-108

Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., I. Kiniorska, 2010, Wieś tematyczna jako nowa forma aktywizacji na obszarach wiejskich [w:] red. I.Kiniorska, E.Pałka, Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, PTG, s.7-16

Pytel S., Fotografia trójwymiarowa jako narzędzie prezentacji atrakcji turystycznych [w:] Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, red S.Tanaś, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s.109-116

Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., 2010, Analiza dynamiki rozwoju gmin z obiektami rezydencjalno-obronnymi województwa śląskiego, [w:] Potencjał turystyczny, Zagadnienia przestrzenne, red. B. Meyer, Szczecin, s.337-390. [pobierz artykuł]

Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., 2010, Rola turystyki w rozwoju miast poprzemysłowych. Studia Miejskie z.2, red. J.Słodczyk A.Dembicka-Niemiec, Opole s. 117-126. [pobierz artykuł]

Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., 2010, Genius loci Atosu kontra turystyka masowa Meteorów, Szczecin [w:] red. Z.Kroplewski, A.Panasiuk, Turystyka religijna, Rozprawy i Studia, T.765, Uniwersytet Szczeciński, s.611-618

Pytel S., Myga-Piątek U., 2010, Walory turystyczne woj. śląskiego – próba typologii [w:] Geograficzne aspekty rozwoju turystyki na przykładach Ukrainy i Polski s.275-280

Pytel S., Myga-Piątek U., Andrejczuk W., 2010, Uatrakcyjnienie prezentacji z turystyki za pomocą fotografii stereoskopowej [w:] Geograficzne aspekty rozwoju turystyki na przykładach Ukrainy i Polski s. 281-291

 

Udział w organizacjach naukowych i stowarzyszeniach oraz pełnione funkcje

 

Członek zespołu KRK na WNoZ UŚ na kierunku geografia

Członek Uczelnianego Zespołu do Spraw KRK

Członek Zespołu do Spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia na WNoZ kierunek Geografia

Członek Zarządu - Założyciel Stowarzyszenia "Moje Miasto"

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział Katowicki

Członek Towarzystwa National Geographic

Członek Rady Programowej kierunku Studia Regionalne

Opiekun Koła Podróżniczo-naukowego „Denali”

Szef Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Geografia i Turystyka

Udział w pracach organizacyjnych:

2001 - Współpraca przy projekcie „Asymilacja społeczności Romów na terenie Województwa Świętokrzyskiego” powstałym w Biurze Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach

2003 – organizacja Targów Edukacyjnych „Ogólnopolskie prezentacje Edukacja 2003”

Od 2005 - Organizacja corocznych naukowych wyjazdów zagranicznych dla studentów WNoZ szlakiem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Europy (Ukraina, Rumunia, Bułgaria, Turcja, Grecja, Albania, Czarnogóra, Macedonia, Chorwacja, Włochy, Hiszpania)

Od 2008 - Członek komisji rekrutacyjnej na studia uzupełniające magisterskie

Od 2009 - Koordynator do spraw praktyk zawodowych na kierunku geografia

Od 2010 - Kierownik Kursu Pilotów Wycieczek

Od 2010 - Koordynator zajęć terenowych

Od 2011 - Kierownik studiów podyplomowych „Geograficzne Podstawy Turystyki”

2012 - Członek komisji do spraw Krajowych Ram Kwalifikacyjnych na WNoZ UŚ

2019 - koordynator wydziałowy Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

2019 - Pełnomocnik dziekana ds. studenckich Wydziału Nauk Przyrodniczych

2019 - Dyrektor kierunków studiów geograficznych Wydziału Nauk Przyrodniczych


Udział w organizacjach naukowych, stowarzyszeniach i pełnione funkcje

Wykaz publikacji

Konferencje i wygłoszone referaty

Projekty, granty, staże zagraniczne

Dydaktyka