Kierunek studiów - Turystyka Na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Wydziale Nauk Humanistycznych UŚ

dr Michał Sobala

adiunkt

Nr pok. 415
Nr tel.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYKSZTAŁCENIE

Studia doktoranckie - geografia, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu
promotor dr hab. Urszula Myga-Piątek
rozprawa pt."Optymalizacja użytkowania ziemi w obrębie wybranych krajobrazów kulturowych Beskidu Śląskiego i Żywieckiego"

Studia magisterskie – geografia, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
„Strukturalne uwarunkowania rozwoju rzeźby grzbietu monoklinalnego Magurka Wiślańska – Magurka Radziechowska (Beskid Śląski)”

Studia licencjackie – ochrona środowiska, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
„Zmiany krajobrazu i jego ochrona we wschodniej części Beskidu Śląskiego”

Studia licencjackie – geografia, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
„Charakterystyka geomorfologiczna grzbietów górskich w Beskidzie Śląskim

2004-2009 - Kurs przygotowania pedagogicznego do nauczania przyrody i geografii, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski

2006-2007 - Kurs przewodnika beskidzkiego, Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach

2011 - GIS - Systemy Informacji Geograficznej, UPGOW Uniwersytet Śląski

2012 - certyfikat ECDL EPP GIS

Uprawnienia przewodnika beskidzkiego klasy III

DOROBEK NAUKOWY

Publikacje:

Sobala M., Pukowiec-Kurda K., Żemła-Siesicka A., 2019: The delimitation of landscape units for the planning of protection – the example of the Forests by Upper Liswarta Landscape Park. Quaestiones Geographicae 38(1). s. 97-105. DOI: 10.2478/quageo-2019-0002. [pobierz artykuł]

Sobala M., 2018: Assessement of residents' readiness to participate in activities to protect the landscape in the Silesian and Żywiec Beskids. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. Dissertation of Cultural Landscape Commission 40, 2: 5-23, DOI 10.30450/201813 [pobierz artykuł]

Sobala M., 2018: Inwentaryzacja dziedzictwa przyrodniczego związanego z kulturą pasterską w Karpatach w obrębie województwa śląskiego. Delta Partner Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych. s. 149. [pobierz publikację]

Sobala M., 2018: The social perception of landscape changes in the Silesian and Żywiec Beskids and its conservation. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. Dissertation of Cultural Landscape Commission 39, 1: 173–187, DOI 10.30450/201810 [pobierz artykuł]

Sobala M., 2018: Pasture landscape durability in the Beskid Mountains (Western Carpathians, Poland). Geographia Polonica vol. 91, iss. 2, pp. 197-215 doi: https://doi.org/10.7163/GPol.0117 [pobierz artykuł].

Sobala M., Rahmonov O., Myga-Piątek U., 2017: Historical and contemporary forest ecosystem changes in the Beskid Mountains (southern Poland) between 1848 and 2014. iForest Biogeosciences and Forestry, Vol. 10: 939-947; doi: 10.3832/ifor2418-010 [pobierz artykuł].

Myga-Piątek U., Pukowiec-Kurda K., Sobala M., Nita J., 2017: Application of databases in landscape audit for comprehensive identification and assessment of polish landscapes. Geographic Information Systems Conference and Exhibition "GIS ODYSSEY 2017" Conference proceedings, s. 264-274. [pobierz artykuł]

Sobala M., Ochwat-Marcinkiewicz M., 2016: Podnoszenie świadomości, edukacja i udział społeczeństwa [w:] K. Szpara (red.) Wspólnie dla zrównoważonego rozwoju Karpat. Poradnik o Konwencji Karpackiej, Stowarzyszenie Ekopsychologia, Zakliczyn: 221-239.

Myga-Piątek U., Nita J., Pukowiec-Kurda K., Sobala M. 2016: Audyt krajobrazowy dla Częstochowy. Przegląd Urbanistyczny XII: 25-27.

Sobala M., 2016: Landscape effects of conflicts in space management. A historical approach based on the Silesian and Żywiec Beskids (West Carpathians, Poland). Environmental & Socio-economic studies 4, 4: 51-60. [pobierz artykuł]

Sobala M., 2016: Krajobrazowe skutki konfliktów w gospodarowaniu przestrzenią. Ujęcie historyczne na przykładzie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. [w:] J. Badora (red.) Interdyscyplinarne Seminarium pt. Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi - streszczenia referatów. WNoZ, CSP, PTG Oddział Katowicki, Sosnowiec, s. 25.

Sobala M., 2016: Zmiany krajobrazów pasterskich Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Biuletyn Informacyjny Oddziału Biura ZPKWŚ w Żywcu 2, 4: 25-29.

Sobala M., Myga-Piątek U., 2016: The optimization of rural landscape in the light of the idea of sustainable development - the example of Poland. Quaestiones Geographicae 35(3): 61-73 [pobierz artykuł]

Pukowiec-Kurda K., Sobala M., 2016: Nowa metoda oceny stopnia antropogenicznego przekształcenia kajobrazu na podstawie metryk krajobrazowych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 31: 73-86. [pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., Nita J., Sobala M., Pukowiec K., Dzikowska P., Żemła-Siesicka A., 2015: Sporządzenie audytu krajobrazowego – testowanie metodyki identyfikacji i oceny krajobrazu. Ministerstwo Środowiska, ss. 113. (opublikowane na stronie Ministerstwa Środowiska).

Środek D., Sobala M. Dżaluk A., Mazurek K., Glazer M., Skreczko S., Mycka M., 2015: Ustroń - town between the mountains. 8th Geosymposium for Young Researchers "Silesia 2015", 23.09-26.09.2015 Ustroń, Poland, p. 10-14.

Sobala M., 2015: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu i rozwój turystyki [w:] Z. Wilczek (red.) Podręcznik dobrych praktyk pasterskich: 92-96.

Sobala M., 2015: Pasterstwo szansą na zrównoważony rozwój regionu [w:] Z. Wilczek (red.) Podręcznik dobrych praktyk pasterskich: 74-78.

Sobala M., 2015: Położenie i charakterystyka fizycznogeograficzna Beskidu Śląskiego i Żywieckiego [w:] Z. Wilczek (red.) Podręcznik dobrych praktyk pasterskich: 12-18.

Sobala M., Pukowiec K., 2014: Stan zagospodarowania nieczynnych kamieniołomów na terenie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego a polityka przestrzenna gmin, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 26: 127-138. [pobierz artykuł]

Sobala M., 2014: Krajobrazy pasterskie w Polsce i Europie - wybrane typy, przykłady i formy ich ochrony, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 25: 81-98. [pobierz artykuł]

Sobala M., 2014: Contemporaty Vievs on Social Participation in the Context of Sustainable Development of Rural Landscapes, Dissertations of Cultural Landscape Commission, No. 23: 135-147. [pobierz artykuł]

Sobala M., 2012: Zastosowanie austriackich map katastralnych w badaniach użytkowania ziemi w połowie XIX wieku, Polski Przegląd Kartograficzny Tom 44, nr 4: 324-333. [pobierz abstrakt]

Sobala M., 2012: Rola materiałów kartograficznych w wyznaczaniu granic obszaru badań zmian krajobrazu kulturowego [w:] J. Plit, J. Nita (red.) Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 16: 105-115. [pobierz artykuł]

Sobala M., Czajka B., 2012: The use of the digital terrain model in the study of distribution of cultural landscape elements based on the example of Silesia Beskid, Contemporary Trends in Geoscience vol. 1 [pobierz artykuł]

Sobala M., 2012: Rola tworzenia wielkoobszarowych zrębów zupełnych w zmianie struktury krajobrazu wschodniej części Beskidu Śląskiego, [w:] Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, T. 13, Machowski R., Rzętała M. A., (red.), Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec [pobierz artykuł]

Pukowiec K., Sobala M., 2011: Zastosowanie metod GIS do analizy rozmieszczenia elementów krajobrazu na przykładzie wschodniej części Beskidu Śląskiego, IV Geo-Sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2011, Współczesne trendy w naukach o Ziemi, Cieszyn, 19-21.10.2011: 31-36. [pobierz artykuł]

Sobala M., 2011: Wpływ budowy geologicznej na rzeźbę grzbietu monoklinalnego Magurka Wiślańska – Magurka Radziechowska (Beskid Śląski, Karpaty Zachodnie), [w:] Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, T. 12, Machowski R., Rzętała M. A., (red.), Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec: 58-68. [pobierz artykuł]

Sobala M., 2010: Zmiany krajobrazu wschodniej części Beskidu Śląskiego (w latach 1934-2009), III Geo-Sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2010, Współczesne trendy w Naukach o Ziemi, Bytom Sucha Góra, 27-29.10.2010: 202-212

Kozioł K., Sobala M., 2010: Geologiczne uwarunkowania ukształtowania jaskiń szczelinowych w masywie Skrzycznego (NE Beskid Śląski, Karpaty Zachodnie), [w:] Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, T. 11, Machowski R., Rzętała M. A., (red.), Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec: 28-34

Sobala M., 2008: Charakterystyka geomorfologiczna grzbietów górskich w Beskidzie Śląskim, [w:] Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, T. 9, Machowski R., Rzętała M. A., (red.), Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec: 44-55. [pobierz artykuł]


Udział w organizacjach naukowych i działalność organizacyjna

Wykaz publikacji

Konferencje, warsztaty, seminaria

Projekty, granty

Dydaktyka