Kierunek studiów - Turystyka Na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Wydziale Nauk Humanistycznych UŚ


prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka

Nr pok. 419
Nr tel. 3689 413
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OPIEKA NAD KADRĄ I DOKTORANTAMI

 • dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko (WNoZ, Uniwersytet Śląski)
 • dr Grzegorz Jankowski (WNoZ, Uniwersytet Śląski)
 • dr Jacek Petryszyn (były pracownik WNoZ, Uniwersytet Śląski)
 • dr Marta Chmielewska (WNoZ, Uniwersytet Śląski)
 • dr Alan Mandal (WNoZ, Uniwersytet Śląski)
 • mgr Radosław Sagan (WNoZ, Uniwersytet Śląski)
DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY

WYKAZ PUBLIKACJI

Książki

 1. Szajnowska-Wysocka A., Sitek S., 2015, Koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 175.
 2. Szajnowska-Wysocka A., Kulesza M., 2007, Studia społeczne i przestrzenne ośrodka przemysłowego (na przykładzie Sosnowca), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 324.
 3. Szajnowska-Wysocka A., 2003, Sosnowiec jako ośrodek przemysłu, kultury i nauki, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, ss. 116.
 4. Szajnowska-Wysocka A., (red.), 2001 Studia nad regionem śląskim (praca zbiorowa), Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowic, ss.171.
 5. Szajnowska-Wysocka A., 1999, Zachowania przestrzenne ludności konurbacji górnośląskiej. Synteza badawcza, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 86.
 6. Szajnowska-Wysocka A. (red.), 1999, Studium wiedzy o regionie śląskim (praca zbiorowa) Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 224.


Rozdziały w monografiach

 1. Szajnowska-Wysocka A., 2016, Czynniki rozwoju demograficznego, [w:] Sosnowiec, obraz miasta i jego dzieje, Wyd. Muzeum Sosnowcu, t. II, s. 37-49.
 2. Szajnowska-Wysocka A., 2016, Struktury ludnościowe , [w:] Sosnowiec, obraz miasta i jego dzieje, Wyd. Muzeum Sosnowcu, t. II, s. 23-26.
 3. Szajnowska-Wysocka A., 2016, Stan i dynamika zaludnienia, [w:] Sosnowiec, obraz miasta i jego dzieje, Wyd. Muzeum Sosnowcu, t. II, s. 16-22.
 4. Szajnowska-Wysocka A., 2016, Wprowadzenie, cz. Czwarta: potencjał ludnościowy w okresie między przełomami wieków XIX i XX oraz XX/XXI, [w:] Sosnowiec, obraz miasta i jego dzieje, Wyd. Muzeum Sosnowcu, t. II, s. 15.
 5. Szajnowska-Wysocka A., 2013, Regeneration of urban space in the Upper-Silesian conurbation, [in:] Regions and their socio-economic growth, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, p.175-186.
 6. Szajnowska-Wysocka A., 2011, Upper Silesia as a historical region of cultural borderland, [in:] Region and Regionalism, No 10, University of Łódź, p. 59-66.
 7. Szajnowska-Wysocka A., 2011, Od konurbacji górnośląskiej do metropolii „Silesia”, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 119-132.
 8. Szajnowska-Wysocka A., 2011, Perspetkywy rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polsce, [w:] Turystyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 387-401.
 9. Szajnowska-Wysocka A., 2011, Od konurbacji górnośląskiej do metropolii “Silesia”, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 20, t. 2, s. 119-132.
 10. Szajnowska-Wysocka A., 2006, Europeizacja przestrzeni kulturowej Górnego Śląska, [w:] M. Nakonieczny, P. Migula (red.), Problemy środowiska i jego ochrony, cz. 14, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 213-233.
 11. Szajnowska-Wysocka A., 2001, Oblicze ekonomiczne i społeczne Zawiercia w okresie transformacji ustrojowej, [w:] A. Szajnowska-Wysocka (red.), Studia nad regionem śląskim, 1, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 74-99.


Artykuły

Szajnowska-Wysocka A., 2013, Metropolizacja w konurbacji górnośląskiej [w:] Geografia. Studia et Dissertationes t. 35, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 3097, 69-90.

Szajnowska-Wysocka A., 2013, Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w konurbacji górnośląskiej [w:] Studia Miejskie t. 11, s. 9-25.

Szajnowska-Wysocka A., 2013, Analiza funkcjonalno-przestrzenna dzielnic Katowic [w:] Studia Miejskie, t. 9, s. 25-35.

Szajnowska-Wysocka A., 2013, The Upper-Silesian conurbation on the part towards the „Silesia” metropolis [w:] Bulletin of Geography, No 21, p. 111-12.

Szajnowska-Wysocka A., Kantor-Pietraga I., 2011, Spatial–demographic changes in Sosnowiec [w:] Acta Geographica Silesiana, nr 9, WNoZ UŚ-ZPKWŚ, Sosnowiec-Będzin, s. 53-61.

Chmielewska M., Szajnowska-Wysocka A., 2010, Metropolia „Silesia” – aspiracje konurbacji górnośląskiej [w:] Acta Geographica Silesiana, z. 7, WNoZ UŚ, s 5-10.

Szajnowska-Wysocka A., Tkocz M., 2009, Miejsca kultu religijnego jako obiekty turystyczne, [w:] Miasto turystyki, rekreacji i wypoczynku, Rocznik Sosnowiecki 2008, t. 17, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec, s. 55-65.

Szajnowska-Wysocka A., 2009, Theories of regional and local development, „Bulletin of Geography. Socio-economics Series”, no. 12, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń, s. 73-88.

Szajnowska-Wysocka A., 2009, Rekreacja w przysiółkach Żywiecczyzny, [w:] Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, Akademia Pomorska w Słupsku, s. 399-406.

Szajnowska-Wysocka A., 2009, Technopolia w konurbacji górnośląskiej (Technopark Gliwice), [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, Uniwersytet Śląski, nr 40., Katowice-Sosnowiec, s. 180-187.

Kantor-Pietraga I., Szajnowska-Wysocka A., 2009, Zmiany demograficzno-przestrzenne Sosnowca, [w:] Miasta polskie dwadzieścia lat po zmianie ustroju, XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego

Szajnowska-Wysocka A., 2008, Postindustrialne dziedzictwo kultury materialnej (na przykładzie Górnego Śląska), [w:] M. Kulesza (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wyd. UŁ, Łódź, s. 131-140.

Szajnowska-Wysocka A., Tkocz M., 2008, Funkcje rekreacyjne obiektów rezydencjonalnych w regionie śląskim, Acta Geographica Silesiana, UŚ, WNoZ, Sosnowiec, 4, s. 37-45.

Szajnowska-Wysocka A., 2008, Rewitalizacja obszarów pogórniczych (na przykładzie KWK „Katowice-Kleofas”), [w:] D. Absalon, A. Hibszer (red.), Geograficzne aspekty antropopresji, PTG Oddział Katowicki, Sosnowiec, s. 115-120.

Kantor-Pietraga I., Szajnowska-Wysocka A., 2007, Potencjał ludnościowy Sosnowca w XX wieku, Rocznik Sosnowiecki 2006. Oblicza miasta, Muzeum Sosnowieckie, Sosnowiec, s. 43-82.

Szajnowska-Wysocka A., 2007, Europeizacja przestrzeni kulturowej Górnego Śląska, [w:] Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych (księga jubileuszowa dedykowana Prof. Z. Zioło), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 429-441.

Szajnowska-Wysocka A., 2007, Europeanisation of the Cultural Landscape of Upper Silesia, [w:] “Region and Regionalism”, 2007, No 8, vol.2, Łódź-Opole, s. 103-117.

Szajnowska-Wysocka A., Kantor-Pietrga, I., 2007, Potencjał demograficzny Sosnowca, Rocznik Sosnowiecki, 2007, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec, s. 43-82.

Czwartyńska M., Szajnowska-Wysocka A., 2006, Geoturystyka jako forma propagowania kultury, [w:] Z. Dziubiński (red.), Aksjologia turystyki, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, s. 360-370.

Petryszyn J., Szajnowska-Wysocka A., 2006, Ośrodki centralne poziomu powiatowego jako centra powiatów w Polsce, Czasopismo Geograficzne, 77, Wrocław, s. 23-37.

Szajnowska-Wysocka A., 2006, Przemiany społeczne ośrodka przemysłowego (przykład Sosnowca), [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 497-507.

Szajnowska-Wysocka A., 2006, Europeanisation of the cultural space if Upper Silesia, Bulletin of Geography, Socio-Economic Series, 6, Nicolaus Copernicus University, Toruń, s. 145-163.

Szajnowska-Wysocka A., 2005, Czy geografia ludności jest dyscypliną teoretyczną i praktyczną?, [w:] S. Liszewski, W. Maik (red.), Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, Studia i Materiały Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarki, Nr 1, Bydgoszcz, s. 115-119.

Szajnowska-Wysocka A., 2005, La Pologne dans l'espace européen, [w:] La Pologne dans l'Europe d'aujourd hui, Geocarrefour, vol. 1, p. 9-17.

Szajnowska-Wysocka A., 2005, Demographic Changes in an Industrial Center (Based on Sosnowiec as the Example), Bulletin of Geography, 3, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 191-200.

Szajnowska-Wysocka A., 2004, Regionalne zróżnicowanie funkcji małych miast w województwie śląskim [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s.115-128.

Szajnowska-Wysocka A., Ćmiel R., Dziadek S., 2003, Problemy funkcjonowania gmin przygranicznych województwa śląskiego w okresie transformacji, [w:] J. Runge (red.), Granice. Obszary przygraniczne. Euroregiony. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 85-98.

Szajnowska-Wysocka A., 2003, Population Geography for Science and Practice, Bulletin of Geography, 2, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 113-121.

Szajnowska-Wysocka A., 2003, Regional and Local Development in Poland with Special Reference to Upper Silesia Region, [w:] Transformation of the Social and Economic Structure of the Silesia Region, Economic and Environmental Studies, 5, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 67-102.

Szajnowska-Wysocka A., 2003, Kształtowanie się multipolarnego układu osadniczego w regionie śląskim, Biuletyn, 209, KPZK PAN, Warszawa, s. 115-126.

Szajnowska-Wysocka A., 2003, Ethnic Problem of Upper Silesia, Region and Regionalism, 6, vol.1, University of Łódź, Silesian Institute Society, Łódź - Opole, s. 82-88.

Szajnowska-Wysocka A., 2002, Europeizacja krajobrazu kulturowego Górnego Śląska, [w:] Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów Polski, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 53-57.

Szajnowska-Wysocka A., 2002, Urbanizacja demograficzna Gliwic, [w:] J. Słodczyk (red.), Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 117-125.

Szajnowska-Wysocka A., 2002, Struktury i procesy ludnościowe Włocławka, Biuletyn Geograficzny, 1, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 175-183.

Szajnowska-Wysocka A., 2001, The Role Borderland in the Euro-regional Co-operation, Region and Regionalism, 5, University of Łódź, Silesia Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź - Opole, s. 73 -77.

Dobosz W., Szajnowska-Wysocka A., 2000, Rola subregionu częstochowskiego w rozwoju województwa śląskiego, [w:] S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. V, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 83-90.

Szajnowska-Wysocka A., Zuzańska-Żyśko E., 2000, Problemy społeczne małych miast na przykładzie miasta Wojkowice w województwie śląskim, [w:] J. Słodczyk (red.), Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 81-98.

Szajnowska-Wysocka A., 2000, Aspekty i walory metodologiczne zjawiska migracji, [w:] D. Szymańska (red.), Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych, praca zbiorowa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 27-36.

Szajnowska-Wysocka A., 2000, Profil społeczno-ekonomiczny województwa śląskiego w procesie unionizacji, [w:] S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. V, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 401-409.

Szajnowska-Wysocka A., 2000, The Regeneration of an Old Industrial Agglomeration in Central Europe: The Case of Upper Silesia, European Spatial Research and Policy, 7, No 1, University of Łódź, University of Groningen, Charles University Prague, University of the West of England Bristol, s. 77-82.

Szajnowska-Wysocka A., 2000, Methodological Aspects and Values of Migration Phenomenon, [w:] Processes and Forms of the Spatial Mobility of Population in the Period of Political System Transformation, Polish Population Revue, 17, Polish Demographic Society, Central Statistical Office, Warsaw, s. 35-44.

Petryszyn J., Szajnowska-Wysocka A., 1999, Podstawy instytucjonalne regionu górnośląskiego, [w:] J. Łoboda, S. Grykień (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. IV, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 157-167.

Runge J., Szajnowska-Wysocka A., Vencálek J., 1999, Podsumowanie 20-letniej współpracy Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Ostrawskiego i Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] J. Pełka-Gościniak, M. Rzętała (red.), Górnośląsko-ostrawski region przemysłowy: wybrane problemy ochrony i kształtowania środowiska, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Přírodovědecká Fakulta Ostravské Univerzity, Sosnowiec, s. 20-30.

Szajnowska-Wysocka A., 1999, Wprowadzenie, [w:] A. Szajnowska-Wysocka (red.), Studium wiedzy o regionie. Prace Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 7-14.

Szajnowska-Wysocka A., 1999, Multicultural Character of the Upper Silesia Conurbation, [w:] K. Heffner, M. Koter (red.), Multicultural Regions and Cities, Region and Regionalism, 4, University of Łódź, Łódź-Opole, s. 208-212.


Udział w organizacjach naukowych i zainteresowania naukowe

Wykaz publikacji

Wykaz recenzji

Redakcja prac naukowych

Konferencje, warsztaty i szkolenia

Projekty, granty, staże zagraniczne

Dydaktyka