Kierunek studiów - Turystyka Na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Wydziale Nauk Humanistycznych UŚ

 

Ogólna charakterystyka kierunku W XXI wieku turystyka jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki. Wzrasta liczba pracowników, a także powstają nowe rodzaje turystyki, które poszukują specjalistów. Kierunek turystka ma za zadanie wykształcić fachowców ds. usług turystycznych, dlatego treści kształcenia obejmują elementy zarządzania, marketingu, geografii, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, ochrony środowiska, prawa itp. Nauczanie na tym kierunku jest interdyscyplinarne, łączące w sobie wiele dziedzin związanych z działalnością turystyczną. Absolwent tego kierunku będzie posiadać kompetencje i wiedzę w zakresie pilotowania wycieczek, pracy w biurze podróży, hotelu i gastronomi, organizowania dużych wydarzeń turystycznych, a także pracy w jednostkach samorządowych. Dzięki nabytym dodatkowym umiejętnościom obsługi programów ICT i technik GIS-owych, a także wiedzy o odnajdywaniu się na rynku pracy student zyska przewagę konkurencyjną nad absolwentami innych kierunków. Planowane ćwiczenia terenowe a także praktyki zawodowe stworzą szansę nabycia doświadczenia zawodowego już podczas studiów.
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju, w tym misją uczelni

Wydział Nauk Przyrodniczych wraz z Wydziałem Nauk Humanistycznych utworzyły spójny z misją uczelni oraz „Strategią rozwoju Uniwersytetu Śląskiego na lata 2012–2020” kierunek Turystyka.

Cel strategiczny 1: Silne zespoły badawcze i badania naukowe na światowym poziomie Przygotowany międzyobszarowy program studiów będzie odnosił się do zasad podniesienia jakości badań naukowych do poziomu światowego. Będzie to realizowane dzięki prowadzeniu badań w nawiązaniu do światowych trendów rozwojowych z branży turystycznej przez podejmowanie tematów istotnych dla naukowego poznania, a także ważnych społecznie i gospodarczo. Ten interdyscyplinarny kierunek będzie łączył badania z obszaru nauk przyrodniczych ze społecznymi i humanistycznymi. Znaczącą rolę będzie zajmowała organizacja działań mających na celu promocję działalności badawczej.

Cel strategiczny 2: Innowacyjne kształcenie i nowoczesna oferta dydaktyczna Kształcenie będzie odbywało się w systemie dwuletnich studiów drugiego stopnia. Zakładane efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych duży nacisk kładą na ich praktycznie wykorzystane przez absolwentów. Kierunek będzie prowadził współpracę z licznymi podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami administracji regionalnej. Oferowane na kierunku Turystyka ćwiczenia terenowe oraz praktyki zawodowe są ważną formą współpracy z gospodarką, która w sferze dydaktyki podniesie poziom przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy. Wszechstronność i interdyscyplinarność wykształcenia zwiększają szanse absolwenta na znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia.

Cel strategiczny 3: Aktywne współdziałanie Uczelni z otoczeniem Kierunek jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w nowej rzeczywistości, w której turystyka jest prężnie rozwijającym się sektorem gospodarki, a nowe rodzaje turystyki jak np. turystyka poprzemysłowa gromadzą znaczącą liczbę odwiedzających. Podejmowanie współpracy z gospodarką stanowi odpowiedź na światowy trend praktycznego stosowania wiedzy. Oferta dydaktyczna studiów na kierunku Turystyka będzie ulegać ciągłej aktualizacji by stanowić interesującą propozycję dla studentów.

Organizacja procesu uzyskania dyplomu Uzyskanie dyplomu jest szczegółowo regulowane przez § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Załącznik nr 3 uchwały nr 446 Senatu UŚ z dnia 21 kwietnia 2015. Na kierunku Turystyka student dokonuje wyboru seminarium i promotora, z listy zgłoszonych seminariów. Wraz z promotorem ustala temat pracy magisterskiej. Po napisaniu pracy i uzyskaniu pozytywnych recenzji a także po uzyskaniu zaliczeń z wszystkich modułów dziekan dopuszcza studenta do egzaminu dyplomowego. Dziekan wyznacza komisję przeprowadzającą egzamin dyplomowy oraz ustala przewidywany termin egzaminu. Komisja przeprowadza ustny egzamin dyplomowy składający się z 3 pytań. Komisja egzaminacyjna ustala końcową ocenę na dyplomie, na podstawie protokołu egzaminu dyplomowego. Dziekanat wystawia dyplom ukończenia studiów w terminie 30 dni od daty egzaminu dyplomowego.