Kierunek studiów - Turystyka Na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Wydziale Nauk Humanistycznych UŚ

 

Informacje o specjalności Gospodarka Turystyczna

Nazwa specjalności gospodarka turystyczna
Ogólna charakterystyka specjalności Celem specjalności „Gospodarka turystyczna” jest zapoznanie studentów z różnorodnością branży turystycznej oraz wskazanie bodźców jej rozwoju oraz określenie funkcji jaką pełni we współczesnym świecie Turystyka ze względu na swoją rolę w gospodarce kształtując jej PKB powinna być stosownie zarządzana na każdym szczeblu samorządowym dlatego studenci zostaną zapoznani z treściami dotyczącymi Zarzadzania, Marketingu i Przedsiębiorczości. Ze względu na położenie Uniwersytetu na obszarze wysoko uprzemysłowionym szczególny nacisk zostanie położony na gospodarowanie zasobami poprzemysłowymi w turystyce.
Warunki wymagane do ukończenia studiów Warunkiem ukończenia studiów jest: zaliczenie wszystkich kursów obowiązkowych i deklarowanych kursów fakultatywnych, uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS oraz napisanie pracy magisterskiej, a także pozytywny wynik egzaminu dyplomowego przed komisją egzaminacyjną.
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Celem praktyk, które stanowią integralną część procesu dydaktycznego, jest praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy zawodowej, zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w branży turystycznej i pogłębienie wiadomości przekazywanych w czasie zajęć dydaktycznych. Studenci kierunku Turystyka mają możliwości odbywania praktyk w instytucjach związanych z branżą turystyczną. Praktyki są realizowane w wymiarze zgodnym z planem studiów i podlegają zaliczeniu. Praktyki odbywają się zgodnie z regulaminem praktyk zawodowych obowiązującym na Uniwersytecie Śląskim W czasie studiów studenci mają obowiązek odbycia obowiązkowej praktyki zawodowej trwającej nie krócej niż 5 dni. Organizacją zawodowych praktyk studenckich zajmuje się Koordynator Praktyk Studenckich. § 1. Praktyki odbywają się w przerwie pomiędzy semestrem letnim i zimowym, po drugim semestrze studiów zgodnie z ustalonymi przez Koordynatora Praktyk Studenckich planami. Studenci odbywają praktykę w następujących terminach: a) studenci studiów stacjonarnych odbywają praktykę w okresie wakacyjnym po drugim semestrze, b) studenci studiów niestacjonarnych mogą odbywać praktykę w okresach innych niż wakacyjne. § 2 Na uzasadnioną indywidualną prośbę student może otrzymać zgodę Dziekana na odbycie praktyk w innym terminie. § 3 Nadzór nad organizacją praktyk studenckich sprawuje Dziekan Wydziału. § 4 Studenci kierowani są do wyznaczonych instytucji w terminach wynikających z planów praktyk. Skierowanie podpisuje Dziekan Wydziału lub koordynator praktyk. § 5 Nadzór dydaktyczny nad praktyką sprawuje Koordynator Praktyk wyznaczony przez Dziekana. 1. Koordynator Praktyk jest przełożonym studentów odbywających praktykę zgodnie z jej celami i ustalonym programem. Koordynator Praktyk jest zobowiązany do: • wydawania studentom skierowań do zakładu pracy • zapoznania studentów z programem praktyki w terminie przynajmniej na jeden miesiąc przed jej rozpoczęciem, wskazując rodzaj praktyki, termin jej rozpoczęcia i czas trwania; • odbierania od studentów oświadczeń o zapoznaniu się z zasadami organizacji praktyk wg wzoru • sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zadań wynikających z programu praktyk; • zapewnienia zgodności przebiegu i ilości godzin dydaktycznych praktyk z jej programem; • rozstrzygania wspólnie z kierownictwem zakładu pracy lub nauczycielem szkoły/placówki pedagogicznej spraw związanych z przebiegiem praktyki; • udzielania pomocy i porad studentom odbywającym praktykę, zwłaszcza wyjaśniania zasad teoretycznych na przykładzie procesów i czynności praktycznych; • kontrolowania przebiegu praktyk, czuwania nad zapewnieniem warunków niezbędnych do prowadzenia praktyki, zgodnie z ustaleniami porozumienia zawartego pomiędzy Uczelnią a zakładem pracy lub odpowiednio z nauczycielem szkoły; • przedkładania dziekanowi sprawozdania z praktyki wraz z oceną jej przebiegu; § 6 1. Student odbywający praktykę uzgadnia miejsce oraz szczegółowy program realizacji praktyk z zakładowym opiekunem praktyk, na podstawie ogólnych założeń praktyk stanowiących. 2. Instytucji do odbycia praktyk student poszukuje sam. 3. Do obowiązków studenta podejmującego praktykę zawodową należy: • zapoznanie się ze specyfiką i organizacją placówki, w której odbywa praktykę; • znajomość misji, założeń programowych i podstawy prawnej, określającej działalność placówki; • uzgodnienie programu swoich zajęć z zakładowym opiekunem praktyki; • systematyczne prowadzenie dziennika praktyk, w którym powinna znaleźć odzwierciedlenie codzienna praca studenta. 4. Realizacja praktyki odbywa się pod kierunkiem zakładowego opiekuna praktyk. 5. Umowę z instytucją w której będzie się odbywać praktyka podpisuje Dziekan Wydziału § 7 1. Warunkiem zaliczenia praktyk jest ich odbycie, zgodnie z indywidualnym planem praktyk (termin i miejsce) oraz przedstawienie raportu z przebiegu praktyki zawodowej zawierającego między innymi sporządzony przez studenta systematyczny zapis wykonywanych zadań. 2. Odbycie praktyki potwierdza w raporcie opiekun w zakładzie praktyki. 3. Zaliczenia praktyki w indeksie dokonuje Dziekan lub koordynator praktyk na podstawie złożonego w dziekanacie raportu. § 8 1. Student może się ubiegać o zaliczenie praktyki na podstawie uzyskanego poza Uczelnią doświadczenia zawodowego. 2. Zaliczenia praktyki dokonuje w takich przypadkach Dziekan na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. § 9 Wszelkie koszty związane z odbywaniem praktyki pokrywa student z wyjątkiem kosztów ubezpieczenia, które pokrywa Uczelnia. § 10 Odbywanie praktyki nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczania zajęć objętych planem studiów ani też nie jest podstawą do usprawiedliwiania jego nieobecności. § 11 Po zakończeniu roku akademickiego, Koordynator Praktyk sporządza sprawozdanie z realizacji praktyk. Sprawozdanie, zatwierdza Dziekan. § 12 W sprawach nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje i sporne sprawy rozstrzyga Dziekan.
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów 120
Dyscypliny naukowe lub artystyczne i ich procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS
  • nauki o Ziemi i środowisku (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych): 51%
  • historia (dziedzina nauk humanistycznych): 40%
  • nauki o sztuce (dziedzina nauk humanistycznych): 6%
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (dziedzina nauk społecznych): 3%

 

Informacje o specjalności Dziedzictwo Kulturowe

Nazwa specjalności dziedzictwo kulturowe
Ogólna charakterystyka specjalności Celem specjalności „Dziedzictwo kulturowe” jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania różnych działań służących definiowaniu, utrwalaniu i wykorzystaniu wszelkich elementów wpisujących się w sferę rozumianą jako dziedzictwo kulturowe. Dziedzictwo kulturowe ma kluczowe znaczenie dla szeroko pojętej polityki historycznej, pogłębiania postaw patriotycznych w społeczeństwie a także promocji Polski, jej kultury i historii, poza granicami kraju.
Warunki wymagane do ukończenia studiów Warunkiem ukończenia studiów jest: zaliczenie wszystkich kursów obowiązkowych i zadeklarowanych kursów fakultatywnych, uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS oraz napisanie pracy magisterskiej, a także pozytywny wynik egzaminu dyplomowego przed komisją egzaminacyjną.
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Celem praktyk, które stanowią integralną część procesu dydaktycznego, jest praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy zawodowej, zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w branży turystycznej i pogłębienie wiadomości przekazywanych w czasie zajęć dydaktycznych. Studenci kierunku Turystyka mają możliwości odbywania praktyk w instytucjach związanych z branżą turystyczną. Praktyki są realizowane w wymiarze zgodnym z planem studiów i podlegają zaliczeniu. Praktyki odbywają się zgodnie z regulaminem praktyk zawodowych obowiązującym na Uniwersytecie Śląskim W czasie studiów studenci mają obowiązek odbycia obowiązkowej praktyki zawodowej trwającej nie krócej niż 5 dni. Organizacją zawodowych praktyk studenckich zajmuje się Koordynator Praktyk Studenckich. § 1. Praktyki odbywają się w przerwie pomiędzy semestrem letnim i zimowym, po drugim semestrze studiów zgodnie z ustalonymi przez Koordynatora Praktyk Studenckich planami. Studenci odbywają praktykę w następujących terminach: a) studenci studiów stacjonarnych odbywają praktykę w okresie wakacyjnym po drugim semestrze, b) studenci studiów niestacjonarnych mogą odbywać praktykę w okresach innych niż wakacyjne. § 2 Na uzasadnioną indywidualną prośbę student może otrzymać zgodę Dziekana na odbycie praktyk w innym terminie. § 3 Nadzór nad organizacją praktyk studenckich sprawuje Dziekan Wydziału. § 4 Studenci kierowani są do wyznaczonych instytucji w terminach wynikających z planów praktyk. Skierowanie podpisuje Dziekan Wydziału lub koordynator praktyk. § 5 Nadzór dydaktyczny nad praktyką sprawuje Koordynator Praktyk wyznaczony przez Dziekana. 1. Koordynator Praktyk jest przełożonym studentów odbywających praktykę zgodnie z jej celami i ustalonym programem. Koordynator Praktyk jest zobowiązany do: • wydawania studentom skierowań do zakładu pracy • zapoznania studentów z programem praktyki w terminie przynajmniej na jeden miesiąc przed jej rozpoczęciem, wskazując rodzaj praktyki, termin jej rozpoczęcia i czas trwania; • odbierania od studentów oświadczeń o zapoznaniu się z zasadami organizacji praktyk wg wzoru • sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zadań wynikających z programu praktyk; • zapewnienia zgodności przebiegu i ilości godzin dydaktycznych praktyk z jej programem; • rozstrzygania wspólnie z kierownictwem zakładu pracy lub nauczycielem szkoły/placówki pedagogicznej spraw związanych z przebiegiem praktyki; • udzielania pomocy i porad studentom odbywającym praktykę, zwłaszcza wyjaśniania zasad teoretycznych na przykładzie procesów i czynności praktycznych; • kontrolowania przebiegu praktyk, czuwania nad zapewnieniem warunków niezbędnych do prowadzenia praktyki, zgodnie z ustaleniami porozumienia zawartego pomiędzy Uczelnią a zakładem pracy lub odpowiednio z nauczycielem szkoły; • przedkładania dziekanowi sprawozdania z praktyki wraz z oceną jej przebiegu; § 6 1. Student odbywający praktykę uzgadnia miejsce oraz szczegółowy program realizacji praktyk z zakładowym opiekunem praktyk, na podstawie ogólnych założeń praktyk stanowiących. 2. Instytucji do odbycia praktyk student poszukuje sam. 3. Do obowiązków studenta podejmującego praktykę zawodową należy: • zapoznanie się ze specyfiką i organizacją placówki, w której odbywa praktykę; • znajomość misji, założeń programowych i podstawy prawnej, określającej działalność placówki; • uzgodnienie programu swoich zajęć z zakładowym opiekunem praktyki; • systematyczne prowadzenie dziennika praktyk, w którym powinna znaleźć odzwierciedlenie codzienna praca studenta. 4. Realizacja praktyki odbywa się pod kierunkiem zakładowego opiekuna praktyk. 5. Umowę z instytucją w której będzie się odbywać praktyka podpisuje Dziekan Wydziału § 7 1. Warunkiem zaliczenia praktyk jest ich odbycie, zgodnie z indywidualnym planem praktyk (termin i miejsce) oraz przedstawienie raportu z przebiegu praktyki zawodowej zawierającego między innymi sporządzony przez studenta systematyczny zapis wykonywanych zadań. 2. Odbycie praktyki potwierdza w raporcie opiekun w zakładzie praktyki. 3. Zaliczenia praktyki w indeksie dokonuje Dziekan lub koordynator praktyk na podstawie złożonego w dziekanacie raportu. § 8 1. Student może się ubiegać o zaliczenie praktyki na podstawie uzyskanego poza Uczelnią doświadczenia zawodowego. 2. Zaliczenia praktyki dokonuje w takich przypadkach Dziekan na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. § 9 Wszelkie koszty związane z odbywaniem praktyki pokrywa student z wyjątkiem kosztów ubezpieczenia, które pokrywa Uczelnia. § 10 Odbywanie praktyki nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczania zajęć objętych planem studiów ani też nie jest podstawą do usprawiedliwiania jego nieobecności. § 11 Po zakończeniu roku akademickiego, Koordynator Praktyk sporządza sprawozdanie z realizacji praktyk. Sprawozdanie, zatwierdza Dziekan. § 12 W sprawach nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje i sporne sprawy rozstrzyga Dziekan.
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów 120
Dyscypliny naukowe lub artystyczne i ich procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS
  • nauki o Ziemi i środowisku (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych): 51%
  • historia (dziedzina nauk humanistycznych): 40%
  • nauki o sztuce (dziedzina nauk humanistycznych): 6%
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (dziedzina nauk społecznych): 3%