Kierunek studiów - Turystyka Na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Wydziale Nauk Humanistycznych UŚ

Szkolenie pilotów wycieczek odbywa się w ramach wykładów, ćwiczeń oraz zajęć w terenie prowadzonych na kierunku turystyka. Wykłady realizowane są przez wykładowców akademickich z dużym doświadczeniem.

 

Regulamin kursu pilota wycieczek

1. Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego występujący jako Organizator kursu pilota wycieczek określa zasady naboru kandydatów, warunki uczestnictwa kursu oraz formy zaliczenia.

2. Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do obsługi grup na terenie kraju, za granicą, grup przyjazdowych i wyjazdowych, w charakterze pilota wycieczek oraz rezydenta biur podróży.

3. Kierownikiem kursu jest dr hab. Sławomir Pytel, prof. UŚ

4. Kurs obejmuje:

 • Podstawy geografii w turystyce - 15h
 • Nowe trendy w turystyce - 15h
 • Podstawy prawa w turystyce - 15h
 • Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego - 30h
 • Metodyka prowadzenia wycieczek i turystyka szkolna- 15h
 • Atrakcje turystyczna Polski (Dziedzictwo kulturowe w Polsce) - 30h
 • Atrakcje turystyczna Świata (Rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego w Europie) - 30h
 • Ćwiczenia praktyczne (wycieczka zagraniczna) - 8 dni

5. Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem teoretycznym

6. Zajęcia z zakresu kursu pilota wycieczek dedykowane są studentom kierunku Turystyka prowadzonym w Uniwersytecie Śląskim. Zajęcia z kursu pilota wycieczek wchodzą w skład przedmiotów specjalizacji.

7. Przedmioty realizowane w ramach kursu są zaliczane do toku studiów, studenci uzyskują za nie zaliczenia i określoną liczbę punktów ECTS, a dodatkowo odbywają płatną wycieczkę zagraniczną.

8. Do obowiązkow uczestnika szkolenia należy:

 • Nauka w trybie dziennym
 • Uczęszczanie na zajęcia w ilości minimum 75% zorganizowanych zajęć
 • Uczestnictwo w wycieczce
 • Wniesienie jednorazowo lub w ratach ustalonych przez organizatora opłaty za udział w wycieczce

9. Po zakończeniu pełnego cyklu szkoleniowego słuchacz otrzymuje certyfikat ukończenia kursu pilotów wycieczek

10. Warunkami otrzymania zaświadczenia (certyfikatu) o ukończeniu szkolenia i o odbyciu praktyki są:

 • Minimum 75 % obecności na zajęciach teoretycznych
 • Obowiązkowy udział w wycieczce szkoleniowej
 • Zdany egzamin wewnętrzny

11. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Kierownik Kursu